Regulamin Nominacji na Praktykę IAESTE Polska

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 11.02.2017 r.

I. Osoba ubiegająca się o wyjazd na praktykę IAESTE musi:

  1. Zgłosić swoją kandydaturę w jednostce terenowej (Komitecie Lokalnym) IAESTE Polska (patrz pkt. II).

  2. Wziąć udział w rankingu osób ubiegających się o praktykę (patrz pkt. III).

  3. Spełniać zasady nominacji na praktykę (patrz pkt. IV).

  4. Dostarczyć komplet wymaganych dokumentów i zaświadczeń (patrz pkt. V).

  5. Przestrzegać obowiązków oraz ograniczeń wymienionych w punkcie VI.

II. Warunki kandydowania na praktyki IAESTE

Osoba kandydująca musi spełniać następujące wymagania:

  1. Być studentem lub absolwentem uczelni wyższej w dowolnym trybie studiów (chyba, że szczegółowe wymagania oferty stanowią inaczej).

  2. Zgłosić swoją kandydaturę we właściwej jednostce terenowej IAESTE Polska w przypadku gdy jest taka na uczelni, a jeśli przy uczelni takiej nie ma, kandydaturę można zgłosić w dowolnym Komitecie Lokalnym IAESTE Polska.

  3. Założyć konto w panelu studenta w systemie exchange.iaeste.pl.

  4. Postępować według zasad obowiązujących w Stowarzyszeniu IAESTE Polska, jak i w Komitecie Lokalnym, których nieprzestrzeganie może skutkować eliminacją z uczestnictwa w programie praktyk organizacji IAESTE.

  5. W przypadkach nieregulowanych niniejszym dokumentem, głos decydujący należy do Zarządu Stowarzyszenia IAESTE Polska.

III. Kryteria brane pod uwagę podczas tworzenia rankingu osób kandydujących na praktykę

Podczas tworzenia rankingu osób ubiegających się o praktykę IAESTE brane są pod uwagę następujące kryteria:

  1. Średnia ocen z co najmniej dwóch ostatnich semestrów studiów.

  2. Znajomość wybranego języka obcego.

  3. Punkty przyznawane za działalność na rzecz organizacji IAESTE.

  4. Wagę poszczególnych kryteriów ustala Komitet Lokalny IAESTE Polska.

IV. Zasady nominowania na praktykę IAESTE

Nominację na praktykę otrzymuje osoba, która:

  1. Spełnia wymagania przedstawione przez pracodawcę na formularzu oferty praktyki.

  2. Jest najwyżej plasowana w rankingu (patrz pkt. III ) spośród osób ubiegających się o daną praktykę.

  3. O tym, czy osoba nominowana na praktykę spełnia wymagania stawiane przez pracodawcę decyduje lokalny Koordynator Wymiany, lub osoba przez niego wyznaczona i jego decyzja jest ostateczna.

V. Dokumenty wymagane od osoby nominowanej na praktykę IAESTE

Osoba nominowana ma obowiązek dostarczyć:

  1. formularz „Student Nominated”, według wzoru IAESTE

  2. CV

  3. list motywacyjny - „cover letter”

  4. dokument potwierdzający znajomość języka obcego, wg wzoru IAESTE

  5. listę przedmiotów „List of Subjects”, wg wzoru IAESTE

  6. oświadczenie dla IAESTE Polska o zapoznaniu się z zasadami naboru na praktykę z programu IAESTE, wg wzoru IAESTE

  7. dowód wpłaty za praktykę według obowiązujących stawek

  8. inne dokumenty wymagane w ofercie praktyki

  9. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje kandydata

Uwagi:

Obowiązkowe jest używanie standardowych formularzy IAESTE oraz komputerowe ich wypełnienie.

VI. Obowiązki oraz ograniczenia studenta nominowanego

  1. Kandydat ma obowiązek zapoznać się z Oświadczeniem dla IAESTE Polska, Regulaminem Nominacji na Praktyki IAESTE Polska i regulaminem Komitetu Lokalnego IAESTE (jeżeli taki posiada) oraz stosowania się do nich.

  2. Jedynym organem uprawnionym do kontaktowania się z pracodawcą oraz innymi krajami IAESTE przed otrzymaniem dokumentu potwierdzającego akceptację jest Koordynator Wymiany Stowarzyszenia IAESTE Polska.

  3. Kontakt z pracodawcą lub innym krajem IAESTE z inicjatywy studenta może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez niego dokumentu potwierdzającego akceptację od Koordynatora Wymiany IAESTE Polska. Wcześniejsze próby kontaktu z pracodawcą są zabronione i mogą być podstawą do odrzucenia kandydata.

  4. Jedynym oficjalnym kanałem przesyłania dokumentów nominacyjnych jest system exchange.iaeste.pl.

  5. Zwrot kosztów związanych z wyjazdem (za wyjątkiem opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł) następuje w przypadku:

  a) odrzucenia nominacji studenta przez pracodawcę (nie z winy aplikującego) lub anulowania oferty praktyki;

  b) rezygnacji z praktyki z powodu nieotrzymania informacji o akceptacji na mniej niż czternaście dni od daty rozpoczęcia praktyki;

  c) sytuacji szczególnej pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia podania o zwrot.

  6. Osoba ubiegająca się o zwrot kosztów ma obowiązek:

  a) w przypadkach z pkt. 5. a) i b) – zwrócić się z prośbą o zwrot zawierającą dane do przelewu do Lokalnego Koordynatora Wymiany w terminie 60 dni od daty rozpoczęcia praktyki, na którą aplikowała;

  b) w przypadku z pkt. 5. c) – złożyć podanie o zwrot do Zarządu IAESTE Polska na adres w terminie do 60 dni od daty rozpoczęcia praktyki, na którą aplikowała;

  7. Zwrot kosztów wykonywany jest w terminie:

  a) w przypadkach z pkt. 5. a) i b) – przy spełnieniu warunku z pkt. 6. A) – 30 dni od daty wpłynięcia prośby o zwrot;

  b) w przypadku z pkt. 5. c) – przy spełnieniu warunku z pkt. 6. B) – 30 dni od daty wpłynięcia podania o zwrot pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia podania przez Zarząd IAESTE Polska.

   8. Koszty za praktykę nie zostają zwracane, gdy:

  • student zrezygnował z praktyki przed lub po otrzymaniu akceptacji;
  • odrzucenie nominacji studenta przez pracodawcę nastąpiło z powodu niespełnienia wymagań oferty, ukrywania lub przeinaczania danych w przedstawianych dokumentach;
  • student nie stosował się do zasad nominacyjnych panujących w Stowarzyszeniu IAESTE Polska, jak i Komitecie Lokalnym.

  9. Na praktykę IAESTE student nie powinien wyjechać więcej niż 3 razy. W przypadku wyjazdu na praktykę po raz drugi, trzeci i każdy następny raz, student zobowiązany jest uiścić odpowiednio 200%, 300%, ... obowiązującej stawki.

  UWAGA. Decyzję o dopuszczeniu na praktykę po raz 4 lub więcej podejmuje lokalny Koordynator Wymiany.

  10. Student winien jest dostarczyć Trainee’s Report w terminie do 30 dni po zakończeniu praktyki.

VII. Dodatkowe możliwości wyjazdu na praktyki IAESTE

 1. Oferty wymieniane za pośrednictwem systemu Intraweb, tzw. „drugi obieg”.

Pierwsza nominacja jest wysyłana do pracodawcy.

 1. Oferty dostępne w systemie COBE

Komitet Narodowy kraju oferty wybiera najlepszą nominację, która jest przesyłana do pracodawcy.

 1. Praktyki rezerwowane - student znajduje praktykę na własną rękę. Oferta wystawiona jest przez pracodawcę z zagranicy dla konkretnego studenta w Polsce.

Uwagi:

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących powyższych możliwości wyjazdu, należy zgłosić się do osoby odpowiedzialnej za przebieg wymiany w komitecie lokalnym IAESTE Polska.

VIII. Prawa studenta kandydującego na praktykę IAESTE

  1. Każdy student spełniający wymagania opisane w punkcie II ma prawo zgłosić swoją kandydaturę oraz wziąć udział w rankingu osób kandydujących na praktykę.

  2. Ranking przeprowadzany jest w sposób jawny – każda osoba biorąca w nim udział ma prawo do jego wglądu.

  3. Kandydat może się odwołać od decyzji komitetu lokalnego IAESTE Polska do Zarządu IAESTE Polska jeżeli:

  • podczas rozdzielania praktyk przez komitet lokalny IAESTE Polska istniały konkretne nieścisłości z Regulaminem Nominacji na Praktyki IAESTE Polska lub/oraz własnym regulaminem komitetu lokalnego IAESTE Polska;
  • istnieją sprzeczności między Regulaminem Nominacji na Praktyki IAESTE Polska, a regulaminem jednostki terenowej IAESTE Polska.

IX. Zasięg Regulaminu Nominacji na Praktyki IAESTE Polska

  1. Niniejszy regulamin obowiązuje we wszystkich jednostkach terenowych IAESTE Polska.

  2. Jednostki terenowe mają prawo do stworzenia własnego regulaminu nominacji, jednak nie może od być sprzeczny z niniejszym regulaminem, który pełni rolę nadrzędną.

  3. Egzekwowanie Regulaminu Nominacji na Praktyki IAESTE Polska należy do zadań jednostek terenowych IAESTE Polska.

 

 

 

facebook youtube instagram linkedin

Stowarzyszenie IAESTE Polska

ul. Waryńskiego 6/41
00-631 Warszawa
KRS: 0000253557
NIP: 701-00-27-381
REGON: 140496053

Tel: +48 22 378 44 75
Email:
           

 

Polityka prywatności

IEASTE Poland logo

Sponsor Główny

partner IEASTE Poland logo